O Consello Galego de Enxeñerías manifesta o seu apoio ao recurso presentado pola Unión Profesional de Galicia para que se colexien de oficio aqueles profesionais que exerzan a profesión sen estar adscritos a ningún colexio oficial. Dende esta organización subscriben o redactado pola asociación que tamén procura defender a voz dos colexios profesionais.

O escrito presentado por UPG apoiase no articulo 3.2 da Lei 2/74 de Colexios Profesionais sobre o que busca determinar se cabe proceder a colexiación de oficio de quenes, sen estar colexiados, exercen profesións que así o esixen. Posto que desta norma se desprende que é o interesado o que debe decidir sobre o exercicio dunha profesión de colexiación obrigatoria, pero queda forá da súa vontade a decisión do exercicio desta profesión sen este requisito, pois é unha obrigación imposta legalmente, cuxa tutela pertence ao colexio profesional, que debe esixir o seu cumprimento. Así, dende estes organismos poderían abrir un expediente de colexiación de oficio a quenes exerzan a profesión sen estar colexiados.