Quen somos?

O obxectivo primordial do CGES é converterse na voz única da enxeñería galega diante das Administracións Públicas e da sociedade. A asociación representa máis de 5.000 profesionais de alta formación e cualificación a nivel internacional, dispostos e preparados para resolver problemas.

O CGES promove a coordinación entre as diferentes pólas da enxeñería en Galicia, potencia o traballo interdisciplinar e expón as inquedanzas da enxeñería diante de organismos públicos e privados.

Son tamén propósitos destacados da nosa entidade avanzar na prospección da evolución científica e tecnolóxica no noso territorio, prestixiar a enxeñería en Galicia, colaborar con todo tipo de organizacións no desenvolvemento e promoción da enxeñería galega e contribuír ao perfeccionamento das ensinanzas de enxeñería e a formación continua na nosa comunidad autónoma.

 

Xunta directiva do CGES:

  • Presidente: Enrique Urcola Fernández-Miranda, decano de la Demarcación en Galicia do Colexio de Ingenieros de Camiños, Canais e Portos.

  • Vicepresidente: Julio Sánchez Agrelo, decano da Demarcación de Galicia do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicacións.

  • Secretario: Pedro Calaza Martínez, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia.

  • Vicesecretario: Francisco Pérez Rivas, decano do Ilustre Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia.

  • Tesoureiro: Juan José Iglesias Suárez, decano delegado do Colexio de Enxeñeiros de Minas do Noroeste.

  • Contador: Antonio Murillo Roldán, delegado territorial de Galicia do Colexio de Enxeñeiros do ICAI.

  • Vogais: Jorge Dahl de Sobrino, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais e Oceánicos de Galicia; e Verónica Rodríguez Vicente, decana do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes de Galicia.