Os nosos membros

O Consello Galego de Enxeñerías é unha asociación que agrupa aos seguintes Colexios Profesionais de Galicia

 

 

Entre a actividade do CGES, destaca a elaboración de informes e ditames sobre os asuntos que se lle sometan a estudo polas Administracións, entidades, corporacións e persoas físicas e xurídicas radicadas en Galicia. Tamén se reserva a potestade de emitir recomendacións a iniciativa propia sobre calquera asunto que desde o punto de vista da enxeñería resulte de interese para este ámbito profesional ou para a sociedade.