Oito colexios profesionais de enxeñerías reguladas, entre os que se atopa o Colexio Nacional de Enxeñeiros do ICAI, presentaron Consello Galego de Enxeñerías (CGES), unha asociación que nace co obxectivo de promover a coordinación e buscar sinerxias entre as diferentes ramas da enxeñería, así como converterse na voz única da enxeñería diante das Administracións Públicas, entidades e institucións radicadas en Galicia. O CGES agrupa aos colexios profesionais de Galicia de Enxeñeiros Agrónomos, Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, Enxeñeiros ICAI, Enxeñeiros Industriais, Enxeñeiros de Minas, Enxeñeiros de Montes, Enxeñeiros Navais e Oceánicos e Enxeñeiros de Telecomunicación.

A asociación estará rexida por unha Asemblea Xeral e unha Xunta Directiva, elixida para un período de dous anos. A primeira Xunta Directiva do Consello Galego de Enxeñerías estará composta polos decanos dos oito colexios fundadores e estará presidida por Ricardo Babío Arcay, decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia. O vicepresidente do CGES será Oriol Sarmiento Díez, decano do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia (ICOIIG).

Pedro Calaza Martínez, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, será o secretario do CGES; mentres que o presidente do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, Ramón Bermúdez de Castro Olavide, ocupará o cargo de vicesecretario do Consello Galego de Enxeñerías. O decano do Colexio de Enxeñeiros de Minas, Juan José Igrexas Suárez, exercerá como tesoureiro do CGES; e o Decano do Colexio de Enxeñeiros ICAI, Román Escudeiro Galego, ocupará o cargo de contador. As dúas vocalías do Consello Galego de Enxeñerías serán ocupadas por Javier Pamies Durá, decano do Colexio de Enxeñeiros Navais e Oceánicos; e Juan Picos Martín, decano do Colexio de Enxeñeiros de Montes.

Obxectivos e actividades

Os principais fins do CGES son promover a coordinación e buscar as sinerxias entre as diferentes ramas da enxeñería en Galicia, potenciar o traballo interdisciplinar e expoñer as inquietudes da enxeñería diante de organismos públicos e privados. Ademais, o CGES fomentará a evolución tecnolóxica da enxeñería e a súa aplicabilidade á sociedade nas súas diferentes ramas, velando polo desenvolvemento de investigacións innovacións e novos deseños, produtos e máquinas cuxos obxectivos sexan solucións a problemas contemporáneos e supoñan un beneficio directo á sociedade, mellorando así a calidade de vida e o benestar dos galegos.

Así mesmo, o CGES quere ser un órgano activo na prospección da evolución científica e tecnolóxica en Galicia, presentando as formulacións da enxeñería diante das Administracións Públicas e calquera tipo de entidades e institucións radicadas en Galicia. Para poñer en valor a enxeñería en Galicia, o CGES colaborará con todo tipo de organizacións no desenvolvemento e promoción da enxeñería galega; e contribuirá ao perfeccionamento dos ensinos de enxeñería e á formación continua en Galicia.

Para conseguir estes fins, o Consello Galego de Enxeñerías informará e ditaminará sobre os asuntos que se lle sometan a estudo polas Administracións, entidades, corporacións e persoas físicas e xurídicas radicadas en Galicia; reservándose tamén a potestade de emitir recomendacións a iniciativa propia sobre calquera asunto que desde o punto de vista da enxeñería resulte de interese para a mesma ou para a sociedade. Ademais, o CGES organizará e participará en congresos, conferencias, coloquios, exposicións, cursos seminarios e calquera outra actividade docente relacionada coa enxeñería. Tamén está previsto establecer mencións honoríficas e editar publicacións relacionadas coas actividades e fins da asociación.